http://muzeumcieszyn.pl
. Drukuj Email
 
Informacja Drukuj Email

WEJCIE NA EKSPOZYCJ STA TYLKO Z PRZEWODNIKIEM

poniedziaek nieczynne

wtorek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

roda 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

czwartek  10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

pitek 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

niedziela 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Bilety: normalny 20 z, ulgowy 15 z, rodzinny 40 z

 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

wtorek, czwartek, niedziela 10:00 - 15:00

roda 12:00 - 17:00

pitek, sobota 10:00 - 16:00

Bilety: normalny 5 z, ulgowy 3 z

 

 
Czas apokalipsy na lsku Cieszyskim Drukuj Email

 Wystawa czynna od 13.12.2021 do 23.01.2022 - Sala Rzymska Muzeum lska Cieszyskiego

Zorganizowana przez Muzeum lska Cieszyskiego wystawa „Czas apokalipsy na lsku Cieszyskim. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego” swoj tematyk obejmuje  wydarzenia sierpnia 1980 r., powstanie NSZZ „Solidarno”, strajk generalny na Podbeskidziu z 1981 r. oraz przebieg stanu wojennego na terenie lska Cieszyskiego, wtenczas czci województwa bielskiego.

W przestrzeni wystawy pojawiy si archiwalia dokumentujce tamte wydarzenia, plakaty propagandowe, ulotki z tzw. drugiego obiegu oraz przedmioty zwizane z internowaniem czonków „Solidarnoci Podbeskidzie”. Poród prezentowanych obiektów znajduje si krzy wykonany przez winiów w obozie Nowy upków, dokd kierowano zatrzymanych z województwa bielskiego. Wizerunek krzya obozowego znalaz si na plakacie promujcym wystaw, za jej tytu nawizuje do synnego zdjcia Chrisa Niedenthala przedstawiajcego onierzy z transporterem opancerzonym Skot przed kinem „Moskwa”, w którym mia by grany „Czas Apokalipsy”.   

Stan wojenny w województwie bielskim rozpocz si internowaniem dziaaczy opozycji jeszcze przed pónoc. Aresztowano 150 osób, z czasem liczba ta wzrosa do 295. Odpowiedzi na internowania oraz aktem sprzeciwu wobec stanu wojennego byy strajki zorganizowane m.in. w Bielsku w zakadach FSM, Befamie, Befie, Apenie, a take w Skoczowie w Kuni oraz w Odlewni. Byy to jednak zrywy krótkie i w niczym nie przypominay strajku generalnego w województwie bielskim ze stycznia 1981 r.

Tak jak w caym kraju, tak w województwie bielskim „Solidarno” zostaa zmuszona do dziaalnoci podziemnej. W lutym 1982 r. zawizaa si Regionalna Komisja Wykonawcza Trzeci Szereg NSZZ „Solidarno Podbeskidzie” z Jerzym Binkowskim na czele.  Organizacja Trzeci Szereg swoim zasigiem obja cae województwo, cho oczywicie najsilniejsza bya w samym Bielsku. Rozpoczto nadawanie kilkuminutowych audycji „Radia Solidarno Podbeskidzie”, zaczto take wydawa i kolportowa pras podziemn, „Informator NSZZ Solidarno”  i „Solidarno Podbeskidzia” a take ulotki propagandowe wymierzone we wadz. Wan domen dziaalnoci Trzeciego Szeregu bya pomoc internowanym oraz ich rodzinom, pozostawionym czsto bez rodków do ycia. Trzeci Szereg zosta rozbity dopiero na jesieni 1983 r. ju po zniesieniu stanu wojennego, kiedy aresztowano 200 opozycjonistów. Nigdy potem ju lokalna „Solidarno” nie osigna takiego rozmachu w dziaaniu jak w okresie od strajku generalnego do wprowadzenia stanu wojennego.
 

Kuratorem wystawy jest Jan Pawe Borowski. Wystaw bdzie mona zwiedza do 23. stycznia w godzinach otwarcia ekspozycji staej Muzeum. Zapraszamy!

 
Upamitnieni. Paskorzebione popiersia Jana Hermy Drukuj Email

 Wystawa czynna od 08.12.2021 do 27.02.2022 - Sala wystaw czasowych

Wystawa jest pierwsz w Muzeum lska Cieszyskiego ekspozycj dzie nieyjcego ju artysty, prof. Jana Hermy. Posta rzebiarza zasuguje na przypomnienie, tym bardziej, e znaczenie jego osoby i jego twórczoci nie tylko dla regionu, ale równie dla sztuki pozostaje wci niedocenione. Jest to równie jedyna okazja, aby pokaza w jednym miejscu te prace, które w wersji ostatecznej (jako odlewy) znalazy si w rónych przestrzeniach Cieszyna i okolic, funkcjonujc w sposób anonimowy – bez podania nazwiska ich twórcy. Wystawa obejmuje prezentacj 37 prac artysty, wykonanych w gipsie i ywicy epoksydowej w latach 1977-2006. Paskorzeby te s modelami do ufundowanych m.in. przez Oddzia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyskiej tablic pamitkowych, umieszczonych na budynkach Cieszyna, Skoczowa, Istebnej, Wisy, Ustronia i Bielska-Biaej. W 2020 r. Muzeum lska Cieszyskiego otrzymao te modele jako cenny dar od Rodziny artysty, który pragniemy zaprezentowa zarówno dla upamitnienia ich Autora, jak równie osób sportretowanych rzebiarsko przez artyst.

Prezentowane na wystawie paskorzebione portrety zostay pogrupowane wedug klucza penionych funkcji przez upamitnione postaci. Znajdziemy tu zatem osoby zasuone dla lecznictwa, dziaaczy narodowych i owiatowych, duchownych Kocioów ewangelickiego i katolickiego, artystów, muzyków. Paskorzebom towarzysz krótkie biogramy uwiecznionych na nich osób.

Wystawa powstaa we wspópracy Stowarzyszenia Wszechnica i Muzeum lska Cieszyskiego, dofinansowana z budetu Miasta Cieszyn

 
"Czy mnie jeszcze pamitasz?" ju w drugiej odsonie! Drukuj Email

 Z przyjemnoci informujemy, e Muzeum lska Cieszyskiego we wspópracy z Drukarni Modena wydao drugi album fotografii w serii zatytuowanej „Czy mnie jeszcze pamitasz?”. Tym razem motywami przewodnimi s „Ludzie i wydarzenia”, a autorami opublikowanych fotografii Henryka Tomaszczyk oraz Tadeusz Kopoczek. Na fotografiach, w przeciwiestwie do pierwszego albumu, który skupi si na Cieszynie, ogldamy cay cieszyski powiat, czyli wschodni cz historycznego lska Cieszyskiego. Prezentowane fotografie powstaway od koca lat 50. do roku 1989 i stanowi wybór przebogatych archiwów fotograficznych Henryki Tomaszczyk i Tadeusza Kopoczka, którzy w rónym czasie wspópracowali z „Gosem Ziemi Cieszyskiej”. Archiwa te stay si niedawno czci zbiorów Dziau Fotografii Muzeum lska Cieszyskiego.

Na prawie 300 fotografiach zobaczy Pastwo mog wydarzenia z okresu PRL-u oraz bohaterów tego pierwszego, drugiego czy trzeciego planu. Co wicej, mog tam Pastwo zobaczy znajome twarze! Któ nie chodzi na pochody pierwszomajowe czy doynki, na projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Fafik” czy na mecze koszykówki KS „Piast” Cieszyn. S fotografie z wycigów samochodowych, w których wygrywa Sobiesaw Zasada, ale i Targi Staroci czy Tydzie Prasy i Ksiki, powodzie w Skoczowie i kolej linowa na Czantori. Zobacz Pastwo wntrza sklepów fabryk i innych zakadów pracy. Pretekstów do reporterskiego dokumentowania yciu cieszyskiego powiatu byo sporo, wystarczy otworzy nasz album, by si o tym przekona! Polecamy gorco t ekskluzywn publikacj!

Autorzy fotografii: Henryka Tomaszczyk, Tadeusz Kopoczek

Skanowanie, wybór i obróbka negatywów: Marian Dembiniok

Podpisy do fotografii: Irena French, Marian Dembiniok

Skad, druk, oprawa: PP MODENA Sp. z o.o.

Wydawca: Muzeum lska Cieszyskiego, wydanie pierwsze 2021

Cena: 105 z (patne wycznie gotówk!)

Kasa Muzeum lska Cieszyskiego, ul. Regera 6 w Cieszynie – czynna we wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 10.00 do 14.00, w rody i pitki – od 12.00 do 16.00.

Zapraszamy!

 

W ramach projektu Muzeum otwarte na świat powstało: wirtualne zwiedzanie, wirtuany katalog, kanał rss oraz strona www.
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tĕšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tĕšínské Slezsko